Lumo

LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN

Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston asetukseen (EY) N:o 1257/1999, joka koskee euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukea maaseudun kehittämiseen. Ympäristötuki järjestelmän tavoitteena on vähentää ympäristöön, pinta- ja pohjavesiin sekä ilmaan kohdistuvaa kuormitusta kasvinravinteiden hyväksikäyttöä lisäämällä, vähentää torjunta-aineiden käytöstä aiheutuvia riskejä, huolehtia maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuudesta sekä eläin- ja kasvilajeista ja hoitaa maatalousmaisemia. (MMM 2005).

Mäntyselän tilalla lähtökohtana on luonnon monimuotoisuuden edistäminen hoitamalla, niin kiviaidalla kuin reunavyöhykkeissäkin elävien kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä. Tavoitteena on parantaa jo olemassa olevien lajien elinoloja, sekä yrittää lisätä eläin- ja kasvilajien lajirunsautta alueiden oikeaoppisella hoidolla.

Puuston väljentämisellä pyritään myös luonnollisesti vähentämään reunametsän aiheuttamaa peltolohkon varjostusta. Alueiden hoidossa pyritään korostamaan myös muita arvoja; maiseman hoitoa, perinteisen viljelymaiseman säilyttämistä sekä perinnerakentamisen vaalimista. Oikeaoppisella hoidolla voidaan vaikuttaa niin käytännön viljelytöiden helpottumiseen, kuin koko ympäristöönkin.

Mäntyselän tila

Comments are closed.